+48 885638818

Zwroty I Wymiana

 Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów.


Reklamacja towaru

Procedury związane z reklamacją towaru zakupnego na www.lumide.pl

1.O wystąpieniu niezgodności towaru z umową klient musi zawiadomić właściciela sklepu Lumide.pl w ciągu 2 miesięcy od dnia jej stwierdzenia. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień i zwolni Lumide.pl z odpowiedzialności.
2. Polityka sklepu przewiduje doprowadzenie towaru do zgodności z umową m.in. poprzez wymianę na nowy towar, niewadliwy, objęty procedurą reklamacji, bądź inny towar do kwoty towaru reklamowanego, droższy towar za dopłatą, zwrot pieniędzy za towar będący przedmiotem reklamacji lub naprawę, jeżeli będzie możliwa.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, w szczególności paragon fiskalny, faktura lub inny równoważny dowód.
4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy tj. taki sam towar w tym samym rozmiarze lub inny towar w tym samym rozmiarze w takiej samej lub wyższej cenie (za dopłatą).
5. Jeśli naprawa bądź wymiana nie jest możliwa, wówczas klient ma prawo odstąpić od umowy oraz otrzymać zwrot pieniędzy w formie przelewu na wskazane przez klienta konto.
6. Jeśli dochodzi do zwrotu pieniędzy za towar niezgodny z umową, klient otrzymuje kwotę równą zapłaconej, niezależnie od tego, czy cena tego towaru od dnia zakupu wzrosła czy też została obniżona.
7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego przedstawiciel Lumide.pl zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia powodu jej odrzucenia w Protokole Reklamacyjnym a następnie na żądanie klienta udostępnienie kopii podpisanego w/w protokołu.
8. Do każdej reklamacji należy dołączyć kopię dowodu sprzedaży.
9. Reklamacje bez dowodu zakupu, jakim jest w szczególności paragon fiskalny, faktura lub inny równoważny dowód, nie będą rozpatrywane.
10. Akceptujemy reklamacje towarów posiadających oryginalne materiałowe metki wewnętrzne.Zwrot towaru

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego LUMIDE.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: sklep@lumide.pl

Termin:

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 100 dni, który rozpoczyna sięw dniu otrzymania przez konsumenta towaru/ w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług.
Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot realizowany jest na koszt kupującego chyba że towar jest uszkodzony lub został pomylony przez nas przy wysyłce. Nie odbieramy zwrotów wysyłanych za pobraniem.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

TEXTIL GROUP Marzena Gloc
ul. 1 Maja 4
42-202 Częstochowa
tel: 508148010

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


Wymiana towaruAby wymienić towar na inny rozmiar lub model należy odesłać go w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszonymi metkami, bez śladów używaniana adres sklepu:

LUMIDE
ul 1 Maja 4
42-202 Częstochowa
tel +48 885 638 818

 


     Odstąpienie od umowy

1.   Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (dziesięciu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2.   Sugerujemy, aby dołączyć dowód zakupu lub jego kopię w celu usprawnienia procesu.

3.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

4.   Towar powinien być zwrócony na adres sprzedawcy.

5.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w przypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.

6. Formularz do pobrania: LINK